Programma

Beste Izegemnaar, Kachtemnaar en Emelgemnaar

In 2012 trok de Izegemse N-VA naar de verkiezingen met een duidelijke boodschap. U gaf de N-VA de sleutel tot verandering.

De voorbije zes jaar zijn de schulden van de stad met 25 procent gedaald, door een strak budgettair beleid van de N-VA met besparingen op de werking van de stadsdiensten zonder te raken aan de dienstverlening en toch heel wat realisaties uit te voeren. Een strak financieel werkingsbeleid dat we ook de volgende bestuursperiode willen verder zetten.

Dit financieel beleid maakt het mogelijk om de volgende periode fors te investeren in Izegem. Met uw steun willen we deze investeringen doen op vier pijlers:

 • de Izegemnaar, Kachtemnaar en Emelgemnaar samenbrengen in gezellige en uitnodigende buurten door een aantrekkelijk stadscentrum, een groene en nette stad, de heraanleg van dorpskernen en pleinen, investeringen in een kwalitatief straatbeeld…;
 • de veiligheid in onze stad versterken door de realisatie van een fietsplan, investeren in veilige en gebruiksvriendelijke voetpaden, verkeersveilige straten en een algemene veiligheid;
 • zorg dragen voor wie zorg nodig heeft met een doelgerichte armoedebestrijding, zorg voor ouderen, zieken en kinderen, acties tegen eenzaamheid en een goede integratie;
 • van Izegem verder een bruisende stad maken met ondersteuning van het verenigingsleven, de vele evenementen, handel en horeca en het rijke sport-, jeugd- en cultuuraanbod in Izegem.

De N-VA is de motor van krachtig bestuur. Samen met u willen we inzetten op deze vier pijlers en een reeks concrete voorstellen zullen dit vorm geven.

Izegem, een gezellige en uitnodigende stad

1. Elkaar ontmoeten op pleinen

Elkaar ontmoeten in een stad is belangrijk. De N-VA heeft vijf prioriteiten om van Izegem een uitnodigende stad te maken:

 1. De N-VA wil de dorpskernen van Emelgem en Kachtem heraanleggen als ontmoetingsplaatsen met aandacht voor groenelementen, verkeersveiligheid en aantrekkelijkheid.
 2. De Melkmarkt biedt heel wat mogelijkheden om een knusse ontmoetingsplaats van Izegem te worden met speelse elementen, groenaanplantingen en meer aandacht voor de zwakke weggebruiker.
 3. De ruimte die vrijgekomen is aan het voormalige Maria Rustoord en Ten Bos willen we met de N-VA omvormen tot een aantrekkelijke groensite voor jong en oud.
 4. Het domein van de Paters Kapucijnen willen we opwaarderen tot een nieuw stadspark met een buurtgebouw, volkstuintjes, speel- en fitnesstoestellen.
 5. Het kanaal Roeselare-Leie is een belangrijke waterweg voor onze stad. Maar de beleving kan beter. Daarom willen we ter hoogte van de Emelgemse Dam en Wandel op de Mandel na het knippen van de Noordkaai Izegem strand realiseren, een modern ontmoetingsplein aan het water.

U kan sinds vorig jaar genieten van het prachtige Blauwhuispark. Dit park willen we verder ontwikkelen als dé aangename groene long in de stadskern.

 

De Centrale Brug en de Korenmarkt vormen een belangrijke toegangspoort voor de stad. De N-VA wil deze brug en de marktplaats vergroenen. Ook het plein aan de Sint-Tillokerk kleden we aantrekkelijker in, met meer groen, mooie sfeerverlichting en veiligheidscamera’s.

De groenzone ’t Groentje in Kachtem biedt heel wat mogelijkheden na de noodzakelijke rioleringswerken. Het kan een aangename ontmoetingsplaats worden met een avontuurlijke speelzone voor de jeugd, een bijenhotel, aangepast zitmeubilair… De groenzone is ook ideaal om een trage wegverbinding te realiseren tussen de Hogestraat en de aangrenzende wijken.

Gebruik maken van beschikbare ruimte, dat is een uitdaging. Speelplaatsen van de Izegemse scholen willen we groener maken op voorwaarde dat ze ook buiten de schooluren openbaar zijn. Bij sloopwerken voor nieuwe ontwikkelingsprojecten willen we de ruimte tijdelijk invullen als groenzone.

De N-VA wil de huidige bossen in Izegem uitbreiden, ook door de realisatie van een groen- en recreatiezone in Kachtem. We willen ook de mogelijkheid bekijken voor een waardig geboortebos met tuutjesboom.

Bij nieuwe en grote woonprojecten in onze stad moet er voldoende aandacht voor groen- en speelruimte zijn. We willen als N-VA de ontwikkelaar aansturen om ruimte hiervoor ter beschikking te stellen die hij zelf moet realiseren. Bij dergelijke projecten moeten er sowieso ook telkens fiets- en wandeldoorsteken komen.

Heel wat Izegemnaars genieten van het provinciedomein Wallemote-Wolvenhof. Maar er is nood aan een openbaar toilet in de nabijheid van het kasteel zoals aan het speelbos. In overleg met de provincie die het Wolvenhof in erfpacht nam, willen we dat er een tearoom komt in het kasteel. Het domein is ook zeer gegeerd bij wandelaars en sporters en daarom willen we drinkfonteintjes in het provinciedomein.

Izegem trekt steeds meer toeristen aan. Daarom wil de N-VA meer faciliteiten voor mobilhomes realiseren in de stad en aanmeermogelijkheden voor jachtschepen aan de Zuidkaai in samenwerking met De Vlaamse Waterweg.

 

2. Investeren in mensen en middelen voor beeldkwaliteit, groenonderhoud en netheid

Een nette stad, een groene stad, een mooie stad. Daar houdt iedereen van. Maar er is werk aan de winkel…

 1. De N-VA wil de volgende zes jaar volop inzetten in het investeren in voldoende mensen en middelen om het groenonderhoud, de netheid en de beeldkwaliteit van de stad te verbeteren. We maken een groenplan op waarbij bij heraanleg van straten, pleinen en groen bewust en consequent kiezen voor onderhoudsvriendelijke en aangepaste beplanting. We pakken sluikstorten ook streng aan. 

 2. In onze stad moeten er voldoende zitbanken en vuilnisbakken zijn. Maar we willen als N-VA ook picknickbanken en publieke barbecues.

 

Wonen in het stadscentrum stimuleren we als N-VA, maar we roepen een halt toe aan verkavelingen in het buitengebied. Bij nieuwe woongelegenheden willen we voldoende aandacht voor nieuwe woonvormen zoals kangoeroewoningen, co-housing, woonunits in de tuin, senioren op kot waarbij senioren onder één dak huizen… Om deze alternatieve woonvormen toe te laten vormen we oubollige stedenbouwkundige voorschriften om. We moedigen hergebruik van bestaande gebouwen aan en zetten ook in om gemeenschappelijke ruimtes in gebouwen te delen.

Ook sociale woningbouw moet eigentijds, duurzaam en architecturaal kwaliteitsvol zijn. We blijven, in samenwerking met de lokale bouwmaatschappij, inspanningen leveren voor sociale woningbouw, maar we maken werk van spreidingsquota om ervoor te zorgen dat de sociale draagkracht van een buurt niet onder druk komt. Een goede spreiding is ook een uitstekend middel om uit het isolement te komen.

Een goede woning is belangrijk, voor iedereen. Het woningpatrimonium moet kwaliteitsvol zijn. Leegstand en verkrotting bestrijden we met boetes, overbewoning en huisjesmelkerij pakken we streng aan en bestraffen we. Energiezuinig en kwaliteitsvol bouwen en verbouwen stimuleren we met premies. We dragen zorg voor het erfgoed dat in handen van de stad is. Pax Intrantibus is als historisch stadhuis een erfgoedparel. De N-VA start de volgende jaren de restauratie op om de pracht en praal van het gebouw te behouden. Eigenaars van historische panden begeleiden we bij de opmaak van een aanvraag voor een restauratie- of onderhoudspremie bij Erfgoed Vlaanderen.

 

3. Een nieuwe stadswijk in het centrum van de stad: het project Baertshof

De voorbije jaren maakte het stadsbestuur onder impuls van de N-VA een blauwdruk voor een nieuwe stadswijk in het centrum van de stad. In de volgende zes jaar wil de N-VA aan het stuur zitten om dit belangrijke project uit te werken.

De voormalige drukkerij Strobbe moet onderdak bieden aan een geïntegreerde bibliotheek, Kunstacademie en dienstencentrum. Ook het historisch stadsarchief en de heemkundige kring Ten Mandere zullen er een plaats krijgen.

Van het Baertshof tot aan de Dirk Martenslaan zal de site ontwikkeld worden tot een groene, aantrekkelijke woonsite, met wandel- en fietsverbindingen, als schakel tussen de Grote Markt en het kasteelpark Blauwhuis.

 

 

Izegem, een veilige stad

Onder impuls van de N-VA werd de voorbije periode fors geïnvesteerd in de veiligheid van onze stad. We willen met uw steun deze noodzakelijke veiligheid verder uitbouwen.

 1. De N-VA wil een concreet fietsplan uitvoeren. We willen zoveel mogelijk Izegemnaars op de fiets. In de eerste plaats komen er in de volgende bestuursperiode een pak nieuwe fietswegen bij in onze stad. Om meer Izegemnaars op de fiets te krijgen voor woon-werkverkeer, voor schoolgaand verkeer of voor andere verplaatsingen in onze stad, is een stevig investeringsplan nodig. Daar willen wij de volgende jaren meer dan ooit werk van maken. Met veilige fietswegen, onder andere in de Ambachtenstraat, de Kortrijksestraat, de Kachtemsestraat, de Vijfwegenstraat, de Baronstraat en de Ingelmunstersestraat. Ook voor het doortrekken van het jaagpad langs de bedrijvenzone aan de Zuidkaai en trage wegverbindingen op de Bosmolens en in Kachtem zijn er concrete plannen. De omgeving van de Centrale Brug moet zeker veiliger voor fietsers en we willen met een fietsbrug Wandel op de Mandel rechtstreeks verbinden met die brug. Fietsstraten moeten de fietser vaker voorrang geven op wagens.
  • We willen ook meer aandacht voor het comfort voor de fietser. Voldoende veilige en overdekte fietsenstallingen bij onze trekpleisters bijvoorbeeld. Die stallingen rusten we waar mogelijk uit met een fietspomp, herstelmateriaal en opbergmogelijkheden voor een fietshelm of regenkledij. Er moeten in de stad ook laadpunten voor elektrische fietsen komen, naast bijkomende bakfietsparkeerplaatsen, fietskluizen in dichtbevolkte straten met weinig garages en specifieke bewegwijzering voor fietsers. Trendy fietsafspraakplaatsen in de deelgemeenten moeten scholieren uitnodigen om er samen te vertrekken richting de middelbare school in het centrum.
  • Sluitstuk van het fietsplan is een reeks ideeën om de inwoners aan te moedigen meer de fiets te nemen met een premiesysteem voor bedrijven om elektrische fietsen aan te kopen voor hun werknemers, fietstellers in het straatbeeld en een beloningssysteem voor kinderen die naar school fietsen. Het fietspoolingsysteem dat vandaag in de school in Emelgem bestaat, zou ook in andere scholen moeten kunnen. Verder wil de N-VA dat de stadsdiensten zelf het goede voorbeeld geven en komen er meer (bak)fietsen die voor verplaatsingen in Izegem zelf in de regel gebruikt worden. 
 2. De voetpadeninfrastructuur in onze stad voldoet vaak niet meer aan de huidige normen. De N-VA wil een investeringsplan voor de vernieuwing van onveilige en gebrekkige voetpaden. Daarbij moet ook aandacht gaan naar de andersvaliden, jongeren en senioren.
 3. De snelheidsproblematiek in heel wat straten is duidelijk. De N-VA wil trager verkeer afdwingen door de weginfrastructuur aan te passen aan de toegelaten snelheid.
 4. De Izegemse politiepost moet verder versterkt worden en de aanwezigheid van de politie op straat moet verhoogd worden.

 

 

Goed onderhouden wegen zijn noodzakelijk. De N-VA wil een inhaalbeweging realiseren in het onderhoud.

De N-VA zorgde tijdens de voorbije zes jaar voor een forse toename van het aantal veiligheidscamera’s in het centrum van de stad. Deze investering kwam de veiligheid zeker ten goede. Daarom willen we het cameranetwerk verder uitbouwen. Ook van de veiligheid op de bedrijventerreinen willen we werk maken. Verenigingslokalen zijn al te vaak een doelwit van inbraak. Door het investeren in de veiligheid van verenigingslokalen willen we deze trend een halt toeroepen.

In een woon- en industriestad als Izegem is een goed uitgebouwde brandweerpost noodzakelijk. De N-VA wil de investeringen in het vrijwilligerskorps en we houden de kwaliteit van het materieel op peil.

Veilige verbindingen in de stad zijn belangrijk. De N36 snijdt als belangrijke verkeersader de stad in twee. We willen met de steun van de Vlaamse overheid die wegbeheerder is de N36 ophogen om zo het vrijetijdspark aan het stadion te verbinden met de site De Plataan op de Bosmolens.

Vrachtwagens die langs de weg geparkeerd staan zorgen vaak voor onveilige situaties. We zetten de zoektocht naar mogelijkheden voor een vrachtwagenparking verder.

Een vlotte verkeersafwikkeling in de stad en naar de hoofdassen is een prioriteit. We zetten daarom de Vlaamse overheid aan tot een snelle en dringende uitvoering van investeringswerken aan de op- en afritten van de E403 ter hoogte van de Noordkaai, zodat er een vlottere doorstroming komt van de industriezones naar de autosnelweg. We willen ook dat er snel actie komt voor een veilige en ruimere carpoolparking op de grens van Izegem en Roeselare.

De N-VA wil verder investeren in veilige schoolomgevingen en verkeersveiligheid in het algemeen met het SAVE-charter als leidraad.

Zwaar vervoer in een stad is niet te vermijden, maar de N-VA wil – in samenwerking met de buurgemeenten – een nieuw zwaar vervoerplan uitwerken om doorgaand zwaar verkeer zo veel als mogelijk een halt toe te roepen.

Zorgen voor wie zorg nodig heeft

Elke Izegemnaar moet de zorg krijgen die hij nodig heeft. Zorg dragen voor wie zorg nodig heeft, dat wil de N-VA.

 1. Ook Izegem ontsnapt niet aan de evolutie van het ouder worden van de bevolking. De N-VA wil daarom klaar zijn voor de toekomst en de zorgfaciliteiten voor ouderen uitbreiden en de kwaliteit ervan versterken.
 2. Met het aanstellen van één of meerdere buurtwelzijnswerkers willen we armoede, eenzaamheid en zorgnoden detecteren om zorgbehoevenden door te verwijzen en hen te helpen.
 3. Onze kinderen zijn onze toekomst. De N-VA wil een Huis van het Kind oprichten. Dit is een samenwerkingsverband waarbinnen verschillende organisaties zorgen voor een afgestemd aanbod om (aanstaande) gezinnen en jongeren te ondersteunen. Het kan ook een krachtig instrument zijn tegen kinderarmoede. In de huidige gebouwen van het OCMW willen we de privésector de mogelijkheid geven om kinderopvang te organiseren met gereserveerde plaatsen voor noodopvang.

Wie onvoldoende inkomen heeft om in zijn of haar basisbehoeften te voorzien, moet soms terugvallen op de bedeling van voedselpakketten. Daarbij moeten ze tevreden zijn met wat de samensteller van het pakket er heeft ingestopt. Een kwaliteitsvol en waardig alternatief is een sociale kruidenierszaak, een buurwinkel met kwalitatieve producten aan sterk verminderde prijzen. Dit kan ook een ontmoetingsplaats zijn in het kader van armoedebestrijding.

De N-VA wil het Lokaal Dienstencentrum een nieuw onderkomen geven, samen met de nieuwe bibliotheek en de Kunstacademie, in de gebouwen van Strobbe. In dat dienstencentrum komt er ook een volksrestaurant. Het dienstencentrum breidt de activiteiten ook uit naar de verschillende wijken en buurten in de stad. We willen de werking van de minder mobielencentrale ook garanderen.

Volkstuintjes brengen mensen samen, maar zijn in een stedelijk gebied met veel flatgebouwen en kleine tuinen ook onmisbaar. De N-VA wil nieuwe volkstuintjes realiseren op het Patersdomein en op de voormalige site van het Maria Rustoord.

Mensen die een leefloon ontvangen moeten geactiveerd worden naar een job, onder andere door vrijwillige gemeenschapsdienst, samenwerking met sociale economieprojecten, de VDAB…

Een goed uitgebouwd integratiebeleid is noodzakelijk. Dit beleid werd eindelijk op de sporen gezet, door de N-VA. Dit willen we verder zetten, onder andere door de initiatieven Babbeldoos, Babbel’Uit, de buddywerking…

Vereenzaming is ook in Izegem een probleem dat voldoende aandacht moet krijgen. We willen een meldpunt uitbouwen en de vereenzaming aanpakken, onder andere door buurtwelzijnswerkers.

Mantelzorgers zijn cruciaal in de verzorging en begeleiding van hulpbehoevenden. De N-VA wil betere ondersteuning geven aan de mantelzorgers, onder meer door ontmoetings- en bedankingsmomenten.

We maken werk van een vrijwilligerspunt waar vrijwilligers zich kunnen aanmelden en informatie krijgen over de verschillende mogelijkheden om in onze stad aan de slag te gaan als vrijwilliger. Daarmee proberen we vraag en aanbod te linken en opleidingen en wervingscampagnes te organiseren.

De N-VA wil voldoende aandacht voor de niet-georganiseerde jeugd in onze stad. Hierbij denken we aan programmatie bij evenementen die specifiek gericht is naar de doelgroep van de jongeren en tieners. Het skatepark moet bestendigd worden. 

We hebben ook een hart voor de dieren en daarom wil de N-VA een schepen aanstellen die bevoegd is voor dierenwelzijn. We pleiten voor het uitwerken van een dierenwelzijnsplan, met aandacht voor het bestrijden van dierenmishandeling, controle op het verbod om onverdoofd te slachten, bijkomende hondenweiden…

 

 

Izegem, een bruisende en Vlaamse stad

Izegem leeft. Dat is duidelijk. Door de vele activiteiten die georganiseerd worden door de vele cultuur-, sport- en jeugdverenigingen, door privé-organisatoren, maar ook in opdracht van de stad. Izegem is een bruisende stad en dat willen we zo houden en versterken.

 1. Er moet bijkomende ruimte voor sport in sporthallen gecreëerd worden. Daarvoor wil de N-VA samenwerken met de scholen in Izegem.
 2. In de voorbije periode werd al geïnvesteerd in kunstgrasvelden, maar wij willen dit realiseren voor beide voetbalploegen.
 3. Over een deel van de huidige sportaccommodatie moet een toekomstvisie ontwikkeld worden. Het buitenzwembad moet behouden blijven en in afwachting van een volledig zwembadplan zetten we nu al in op de renovatie van het sanitair en de kleedkamers van het buitenzwembad. De parkeermogelijkheden aan het sportcentrum in de Heilig Hartstraat breiden we uit door een heraanleg van de site.
 4. De N-VA wil een nieuwe evenementenhal om de verouderde ISO te vervangen als accommodatie. Daarbij worden de bolletra en de petanque niet uit het oog verloren.
 5. Het museum Eperon d’Or werd tijdens de voorbije zes jaar uitgebouwd tot een succesvolle toeristische troef. Dat willen we verder versterken en we restaureren de oude elektriciteitscentrale tot een aantrekkelijke en toegankelijke site.
 6. We bestendigen en stimuleren de premies voor handelaars in onze stad om onze handelskernen te versterken.
 7. We maken een horecabeleidsplan op en voeren dit uit om ons rijk horeca-aanbod als één van onze allergrootste troeven nog beter uit te spelen.

We versterken het Vlaamse karakter van Izegem. We maken meer middelen vrij voor de viering van de Vlaamse Feestdag op 11 juli, we behouden de Guldensporenprijs voor het stimuleren van Nederlandstalige en plaatsgebonden benaming voor handelszaken en brengen meer Vlaamse en Izegemse accenten aan in onze stad. Dit kan bijvoorbeeld door bevlagging of de keuze in de straatnaamgeving.

De N-VA slaagde er tijdens de voorbije zes jaar in om de speelpleinwerking opnieuw op de kaart te zetten. Elk jaar vernieuwen of realiseren we één speelplein waarbij we ook aandacht hebben voor andersvalide kinderen en de speelpleinwerking wordt verder uitgebouwd.

De buurtwerking versterken door te investeren in buurtsportinfrastructuur zoals voetbaldoelen, pannaveldjes, basketringen…

Tijdens de zomervakantie maken we de Grote Markt op zondag autovrij en de markplaats wordt een speeldorp met speelcontainers. Tijdens de andere maanden worden deze speelcontainers uitgeleend voor buurtevenementen.

Het Huis van de Sint is een schot in de roos. We breiden dit uit tot twee weekends.

In Izegem leggen we een fit-o-meter aan, bijvoorbeeld op het domein Wallemote-Wolvenhof en we duiden in elke deelgemeente een loopomloop aan met bewegwijzering en afstanden.

De N-VA wil een piste aanleggen voor skeelers, rolschaatsen en go-carts.

We maken werk van een toekomstplan voor het lokaal van de handboogschutters met een grondige renovatie van het huidige gebouw of een nieuwe site.

Izegem heeft heel wat verenigingen en die willen we verder ondersteunen in hun werking en een extra financiële ondersteuning voorzien als een G-werking uitgebouwd wordt.

Sporten is gezond. De N-VA wil een sportmarkt organiseren voor alle clubs om kinderen, jongeren en volwassenen warm te maken voor sportbeoefening. Het is een ideale gelegenheid voor alle sportverenigingen om hun werking voor te stellen.

De stad organiseert zelf een aantal evenementen zoals Isotopia, de 11 juli-activiteiten, de nieuwjaarsreceptie voor de inwoners en ondersteunt initiatieven van buurten en verenigingen met middelen uit een Pekkerspot.

Voor de organisatie en ondersteuning van evenementen kan een beroep gedaan worden op een (online) evenementenloket dat de N-VA vlot wil doen werken.

De Leest is een cultuurtempel geworden voor onze stad en de regio. We bouwen het cultuurhuis verder uit waarbij we ook voor programmatie in de deelgemeenten zorgen en ook een aanbod uitwerken dat ook meer gericht is op jongeren en jongvolwassenen. Izegemnaars krijgen voorrang bij de ticketverkoop.

De bibliotheek krijgt een nieuw onderkomen in de voormalige gebouwen van drukkerij Strobbe. De vernieuwde werking werd onder impuls van de N-VA al ingezet tijdens de voorbije periode en we willen de bibliotheek uitbouwen tot hét kenniscentrum bij uitstek om de geletterdheid van de Izegemnaar te verhogen.

De Kunstacademie bloeit als nooit tevoren. Door de samenvoeging van de afdelingen woord en muziek met de afdeling beeld werd een academie op de sporen gezet die kansen biedt. We willen die kansen optimaal benutten door de Kunstacademie een nieuwe locatie te geven in de voormalige gebouwen van drukkerij Strobbe, geïntegreerd met de bibliotheek. De Kunstacademie krijgt van de N-VA voldoende mogelijkheden om de regionale rol te spelen.

In het kader van de Izegemse poëziewedstrijd stellen we tweejaarlijks een stadsdichter aan die voor bepaalde gelegenheden wordt ingeschakeld.

Een bruisend ondernemingsleven, daar gaat de N-VA voor. We stellen een centrummanager aan die samenwerkt met de handelaars van het stadscentrum en de dorpskernen om acties en evenementen uit te werken en zo het handelsleven extra zuurstof te geven. We onderzoeken de mogelijkheden naar extra bedrijventerreinen in de stad, want die zorgen voor nog meer jobs in eigen stad en werk dicht bij huis. We voeren ook de mogelijkheid in om te parkeren per sms of app. Ook de wekelijkse markt is een troef voor de stad. De marktbus wordt actiever gepromoot en we zorgen voor een opwaardering van de zaterdagmarkt.

We ondersteunen de organisatie van de techniekacademie in onze stad, waarbij kinderen van de lagere school spelenderwijs hun interesse in techniek kunnen ontdekken. Op die manier stimuleren we kinderen om indien gewenst te kiezen voor een technische richting in het secundair onderwijs.

We promoten onze stad als een aantrekkelijke plaats om te werken en om er een bedrijf te vestigen. We gaan daarom op zoek naar de mogelijkheden die er nog zijn om meer bedrijfsgrond te realiseren. Waar mogelijk en nuttig zetten we in op aankoop en reconversie van bedrijventerreinen. We pakken uit met de hoogtechnologische kwaliteitsondernemingen in Izegem en benadrukken de troeven van onze stad zoals de goede ontsluiting via spoor, gewest- en snelwegen, het rijke horeca-aanbod, sportfaciliteiten… Ook de congresfaciliteiten zetten we meer in de kijker.

De landbouwsector moet verder een rol van betekenis kunnen spelen in onze stad. Deze sector zorgt ook mee voor de noodzakelijke open ruimte in het buitengebied. We ondersteunen initiatieven die de lokale landbouwproducten in de kijker zetten zoals de Buurderij.

We onderzoeken de mogelijkheid om een terrein voor campingcars in te richten voor toeristen die onze stad willen bezoeken.

Izegem leeft en daar zijn we trots op. Daarom willen we ons evenementenaanbod en onze kwaliteitsvolle horeca promoten in een toeristische brochure “Zomeren in Izegem” die we verspreiden in de wijde omgeving.

 

 

 

 

Kwaliteitsvolle dienstverlening en een duurzaam klimaat- en energiebeleid

De N-VA draagt inspraak en participatie hoog in het vaandel. Dat bleek al tijdens de voorbije bestuursperiode door de infovergaderingen, participatietrajecten zoals Visie2030. We experimenteren met een burgerbegroting waarbij de inwoners mee beslissen over enkele investeringen die hun buurt kunnen verbeteren.

Eén burgercontactdeur voor alle contacten met onze klanten: de Izegemnaar, de ondernemers, de verenigingen. We concentreren alle dienstverlening in het stadhuis, met één webportaal en één telefoonnummer.

We vernieuwen de website van de stad en voeren nog meer moderne communicatiemiddelen in om met onze inwoners in dialoog te treden zoals whatsapp. We springen mee op de sneltrein van de digitalisering en investeren in een “slimme stad”, waarbij digitale technologie de dienstverlening en beleidsvoering nog efficiënter en beter maakt. Reglementen en formulieren moeten vereenvoudigd worden. Klare en eenvoudige taal zorgt voor een betere toegankelijkheid en gemakkelijk gebruik.

Met het burgemeestersconvenant gaf de N-VA de aanzet voor een ambitieus plan voor een duurzaam klimaat- en energiebeleid in Izegem. We willen maximaal energiezuinig bouwen, zo veel als mogelijk zonnepanelen in de stad met het project zonnedelen, investeren in waterbuffering tegen overstromingen en in geval van droogte waterbuffering voor de landbouwers. Water willen we ook duurzaam integreren in het straatbeeld en een leefomgeving realiseren in harmonie met het water.

We streven naar 100 procent groene stroom voor de openbare gebouwen en volgen het energieverbruik strikt op met evaluatie en bijsturen door gepaste investeringen waar nodig. We zetten verder in op led-gebruik voor de openbare verlichting en vermijden lichtvervuiling.

Verouderde buurten in onze stad screenen we met een warmtescan om dan gericht met een energiedeskundige aan een hele buurt advies en ondersteuning te geven. Bij nieuwe verkavelingen bekijken we de mogelijkheid voor warmtenetten.

Ook inzake transport en mobiliteit willen we inzetten op duurzaamheid. We stimuleren hoogbouw bij de realisatie van bedrijfsgebouwen en leggen dit waar mogelijk ook op om minder ruimte te verharden. We stimuleren bij industriële nieuwbouwprojecten aanleg van sportveldjes, parking of groenaanleg op het dak. Het opgestart beleid om in een vroeg stadium in overleg met ontwikkelaars te gaan over de invulling van het publiek domein, gebruik van duurzame energie en duurzame vervoermiddelen zetten we verder. 

We helpen de natuur door nieuwe bijenhotels en zoemrijk graslandschap in onze stad te realiseren.

De N-VA wil verder inzetten op toegankelijkheid, door de aanpak van voetpaden, verlaagde stoepranden bij oversteekplaatsen en investeringen in toegankelijke openbare gebouwen. We zetten ook in op toegankelijke speelpleinwerking, cultureel en sportaanbod, eenvoudige pictogrammen en documenten.